اطلاعات پایه
انتخاب عکس
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
محل صدورشناسنامه:
محل تولد:
تاریخ تولد:
ملیت:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزند:
وضعیت خدمت سربازی:
ذكر نوع وعلت معافيت:

اطلاعات تماس
آدرس محل سکونت:
تلفن:
موبایل:

شرایط همکاری
به چه صورتی تمایل به همکاری دارید:
تمام وقت
پاره وقت
همکاری خارج از مركز

در صورت تمايل به كار پاره وقت ساعات و روزهای همکاری را دقيق اعلام فرماييد.

شغل مورد درخواست :
تاريخي كه مي توانيد مشغول به كار شويد؟

آيا دارای سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟(در صورت مثبت بودن چند سال و كد بيمه؟)
سال
کد بیمه

اكنون مشغول به كار هستي؟

در صورت انعقاد قرارداد ، آيا توانايي ارائه ضمانت نامه و ضامن معتبر داريد؟
نوع ضمانت:

حقوق و مزايای مورد انتظار؟
مبلغ پيشنهادی به ریال

سوء پيشينه كيفری دارید؟